جاروی مرکزی
تاسیسات

توضیحاتجاروی مرکزی آسایش
تهران
توضیحاتجاروی مرکزی آسایش (نسل جدید)
تهران
توضیحاتجاروی کارواش آسایش
تهران
توضیحاتاستفاده هم زمان چند واحد از سیستم جاروی مرکزی امکان نظافت داخل ماشین با تعبیه پریز مکنده در پارکینگ قابل نصب در آپار