لوله بازکنی و تخلیه چاه
تاسیسات

توضیحاتلوله باز کنی فوری شبانه روزی کرج و حومه تشخیص و ترمیم
کرج
توضیحاتتشخیص ورفع نم با دستگاه کامپیوتری
شمیرانات
توضیحاتلوله بازکنی،لوله کشی،بنایی،تشخیص ترگیدکی