گرمایش از کف
تاسیسات

توضیحاتکنترل مدار سیالات (جهان مخزن) تولید کننده دیگ های بخار و دیگ آبداغ
تهران
توضیحاتگرماساز 110000 بمنظور تامین گرمایش بصورت هوای گرم به دو صورت گازی و گازوئیلی توسط گروه صنعتی آلپ طراحی و تولید شده است
تهران