داربست
ساخت و ساز

توضیحات
تهران
توضیحاتکلیه امور داربستی نصب داربست حفاظ ، نما ، برج ، کفراژ ، زیربتن ، پیچ و رولپلاک و کلیه کارهای کوچک و بزرگ و تعمیراتی در
تهران