سازه فضاکار
سازه های پیش ساخته

توضیحاتاسپیسر بتن برای ایجاد فاصله بین بتن و میلگرد کاربرد دارد
شهریار
توضیحاتتولیدکننده سازه های فضاکار(سازه های پیش ساخته) 
تهران
توضیحاتطراحی،تولید،اجرای سازه های فضاکار 021-44447929  
تهران
توضیحاتطراحی،تولید،اجرای سازه های فضاکار 031-36687753
اصفهان