حوضه های آبریز ایران به همراه کد حوضه ها به نقل از سایت تخصصی مهندسی آب و خاک soil-water

زاب كوچک ازحد حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا حد شمالی حوضه آبریز سیروان

211

زاینده رود از پل مارنان تا خروجی دشت لنجانات(سد نکوآباد)

4215

زاینده رود از چم کهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از چم کهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از سد نکوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم کهریز)

4216

زاینده رود از سد نکوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم کهریز)

4216

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نکوآباد به استثناء حوضه آبریز رودخانه های دشت کرون و مهیار شمالی

42151

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نکوآباد به استثناء حوضه آبریز رودخانه های دشت کرون و مهیار شمالی

42151

زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان(پل مارنان)

4214

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه)

4211

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه)

4211

زاینده رود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار

4213

زرینه رود

3032

زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو

30321

زرینه رود در بالا دست سد زرینه رود

30323

زرینه رود از بالادست رودخانه آجرلو تا محل روستای قزکربی(ایستگاه هیدرومتری)

303223

زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا پایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا پایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رود از سد انحرافی نوروزلو تا محل سدذخیره ای زرینه(شهیدکاظمی)

30322

زرینه رود از محل سد زرینه رود تا محل سقزچای وجیغاتوچای(خرخره چای)

303232

زرینه رودبین روستای قزکربی و سد ذخیره ای زرینه رود

303224

زنجان رود

1323

زنجان رود

1323

زنوزچای

11434

زولاچای

3011

زولاچای از محل تلاقی دیرعلی چای تا پایین دست تلاقی رودخانه سرهان (ایستگاه چهریق علیا)

30113

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای در بالادست ایستگاه چهریق علیا

30114

زیلبرچای از تلاقی با قطورچای تا پایین دست تلاقی زنوزچای

11432

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد

303231

سراب قره چای (رودخانه شرا) از سرچشمه تا روستای عمرآباد

41224

سرآب حوضه آبریزرودخانه دهک و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب حوضه آبریزرودخانه دهک و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب رودخانه شام کن دربالادست روستای سنکرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرآب رودخانه شام کن دربالادست روستای سنکرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرچشمه حوضه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرچشمه حوضه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرداب رود

1428

سرداب رود از مصب تا ورود به دشت (زوات)

14281

سرداب رود بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارک (ورود به دشت)

14283

سرداب رود در بالادست آبادی رودبارک

14284

سرداب رود زوات تا خروجی کلاردشت (ایستگاه والت)

14282

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذکر)

4764262

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذکر)

4764262

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند

4764522

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند

 

سفیدرود از محل سد تاریک تا سد سفیدرود به استثناء حوضه های آبریز رودخانه های تاریک و توتکابن

13131

سفیدرود از محل سد تاریک تا محل سد سفیدرود

1313

سفیدرود از محل سد سنگر تا محل سد تاریک

1312

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوضه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوضه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود بزرگ

13

سفیدرود بین سدهای سنگر و تاریک به استثناء حوضه های آبریز رودخانه های ذیلکی و فیره رود

13121

سقزچای

303234

سنیخ چای

30532

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سیاه رود تا تلاقی با رودخانه دماوند (رودخانه های آه و ایرا)

415332

سیاهکل رود ( خشکه رود )

14162

سیروان از حد حوضه آبریز قزلچه سو تا حد حوضه آبریز هواسان رود

212

سیمینه رود

3031

سیمینه رود از جهان آباد تا کوشک آباد (کبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از جهان آباد تا کوشک آباد (کبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از سرچشمه تا تلاقی با رودخانه قره چای

41223

سیمینه رود از کوشک آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از کوشک آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود در بالادست تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30313

سیمینه رود وزرینه رود تا حوضه آبریز صوفی چای

303

سیمینه رود(قره چای)ازبالادست تلاقی قوری چای تا تلاقی دورودخانه آبشینه و سرخ آباد

412235

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

شاخه رامون

45131

شاخه رامون

45131

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شرق گیلان از شم رود تا صفارود

141

شفارود

1219

شلمان رود ( مجموع شلمان رود و رودخانه املش )

1413

شهرچای

3015

شهرچای از مصب تا 4 کیلومتری پایین دست تلاقی رودخانه کاسه لو و برده سو

30151

شهرچای تا محل تلاقی با رودخانه آیدوغموش

13222

شهرچای در بالادست تلاقی کاسه لو و برده سو

30152

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوضه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوضه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شیرود

1424

صفارود

1421

صوفی چای (گپی چای )

3041

صوفی چای از بالادست جوان چای تامحل روستای علویان (سدعلویان)

30412

صوفی چای تا بالا دست تلاقی جوان چای 

30411

صوفی چای دربالا دست سد علویان

30413

ظالم رود ( زارم رود )

1532

عرب دریاچه ارومیه از حوضه آبریز رودخانه رو تا حد حوضه آبریز گادارجای

301

غرب دریاچه نمک از حد دریاچه نمک تا محل تلاقی قره چای و قمرود(شمال غرب کوه سپررستم)باستثنا، حوضه آبریزرودخانه های کبار،دره باغ وفردو

4121

غرب دریاچه نمک از حد دریاچه نمک تا محل تلاقی قره چای و قمرود(شمال غرب کوه سپررستم)باستثنا، حوضه آبریزرودخانه های کبار،دره باغ وفردو

4121

غرب سهند از صوفی چای تا حد حوضه آبریز آجی چای

304

غرب مازندران از صفارود تا حد شرقی حوضه آبریز رودخانه چالوس

142

فیره رود

13123

قازان چای

1145

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه کله وعمارت)

412243

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه کله وعمارت)

412243

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از عمرآباد تا محل روستای شیرین آباد

412241

قره قوم

60

قطورچای

1141

قطورچای از بالادست تلاقی آق چای تاچهارکیلومتری بالادست روستای اواغلی

11431

قطورچای از بالادست تلاقی قازان چای تا پایین دست تلاقی هندوان چای

1146

قطورچای از پایین دست تلاقی هندوان چای تا پایین دست رودخانه      چلیک(آبادی قطور)

1147

قطورچای از چهارکیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای از چهارکیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تا تلاقی  آق چای

1141

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تاپایین دست تلاقی رودخانه آق چای

1142

قطورچای بین آق چای و چهارکیلومتری بالادست روستای اوغلی به استثنا حوزه زیلبرچای

11432

قطورچای دربالادست آبادی قطور

1148

قلعه جای

13243

قلعه چای

3042

قم رود از بالادست تلاقی با شور تا تلاقی دو رودخانه خمین و گلپایگان به استثنای دربند شور

412343

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا محل تلاقی رودخانه های گلپلیگان و خمین

41234

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود تا تلاقی با قره چای

4123

قوزقان چای در داخل کشور

6013

قوزقان چای در داخل کشور

6013

 

منبع: سایت تخصصی مهندسی آب و خاک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید