تعرفه تبلیغات

آگهی ویژه یک ماهه

20000تومان

نمایش 100% در صفحه اول
نمایش به مدت یک ماه

آگهی ویژه سه ماهه

45000تومان

نمایش 100% در صفحه اول
نمایش به مدت سه ماه

آگهی ویژه شش ماهه

80000تومان

نمایش 100% در صفحه اول
نمایش به مدت شش ماه

آگهی ویژه یک ساله

140000تومان

نمایش 100% در صفحه اول
نمایش به مدت یک سال
 
×
جستجوی آگهی ها
×